Privacy beleid

Privacy beleid

Kinderfysiotherapie Balijelaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind. Met dit document informeren wij u over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysiotherapie Balijelaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens van uw kind verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van uw kind;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kinderfysiotherapie Balijelaan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens. Als u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit natuurlijk. Onze contactgegevens vindt u op onze site.

Hoe en wanneer verwerken wij uw gegevens?

Bij aanmelding of bij het intakegesprek worden persoons- en verzekeringsgegevens van uw kind opgenomen. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen, communicatie met de verwijzer/arts en voor de declaratie naar zorgverzekeraars. Daarna houdt uw fysiotherapeut het medisch dossier bij (EPD). Dit is nodig om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren. Aan het einde van de behandeling rapporteert de fysiotherapeut van uw kind aan uw huisarts of andere verwijzer. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Bij het afsluiten van de behandeling zijn wij verplicht u per mail te vragen naar uw ervaringen. Dat gebeurt door middel van een anonieme enquête verzorgd door bureau Mediquest waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten t.b.v. uw privacy. Ook hier maken wij gebruik van de persoonsgegevens van uw kind en uw emailadres. En ook hier geldt; als u hier niet aan mee wenst te doen kunt u dat (op elk moment) aangeven.

De gegevens die wij vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer ter inzage;

Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

Zoals hierboven beschreven verstrekken wij persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De communicatie met de arts van uw kind;
 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het verwerken van declaraties
 • Het uitzetten van de verplichte enquête;
 • Het verzorgen van de digitale dossier voering (EPD)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoons- en medische gegevens delen met derden als u ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft. Te denken valt aan andere (para)medici, leerkrachten, psychologen e.d. die bij de begeleiding van uw kind betrokken zijn.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kinderfysiotherapie Balijelaan van de gegevens van uw kind kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent de gegevens van uw kind

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van  persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Kinderfysiotherapiepraktijk Balijelaan houdt zich naast de AVG ook aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vast gelegd. Wilt u meer weten over de WGBO, ga dan naar de site van de Rijksoverheid

Meld u direct aan

Aanmeldformulier

Neem contact met ons op

Contact pagina

Kinderfysiotherapiepraktijk Balijelaan

Balijelaan 25
3521 GK Utrecht
030 - 294 36 06
info@kinderfysiotherapiebalijelaan.nl

Openingstijden

maandag:   09.00 -18.00 uur
dinsdag:   09.00 - 18.00 uur
woensdag:   08.30 - 18.00 uur
donderdag:   08.30 - 18.00 uur
vrijdag:   08.30 -18.00  uur

zaterdag & zondag: gesloten

Naar boven